Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Geke Kloosterhof, zoals deze beschikbaar is gesteld door gekekloosterhof.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Geke Kloosterhof is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Geke Kloosterhof.

Deze website is ontwikkeld door Trienke Bosch . Het gebruikte design voor deze website valt onder de creative common-licentie en is gebaseerd op  Alpha van HTML5 UP.

Foto’s die bij de pagina’s zijn geplaatst, zijn intellectueel eigendom van Geke Kloosterhof, Lisanne Bosch Fotografie  of vallen onder creative common-licenties en komen van de website Unsplash.

Geen garantie op juistheid

Geke Kloosterhof streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Geke Kloosterhof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Geke Kloosterhof op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op voorbeeldalgemenevoorwaarden.nl.